نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

۸/۸/۱۳۹۵ ۱۸۶۳/۹۵/۷شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۴۵۴

شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون٬ آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است٬ در شورا قابل رسیدگی است؟

۲۷/۲/۱۳۹۵ ـ ۳۸۷/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴» تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره٬ جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده٬ شامل همه موارد مذکور میباشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

٭٭٭٭٭

۴۵۵

شماره پرونده ۱۹۹۷ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

 چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند٬ آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۹۶/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است٬ تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل٬ منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین٬ قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمیباشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمیباشد.

منبع : روزنامه رسمی