آنچه در مرد دعاوی سه گانه تصرف باید بدانید

دعاوی سه گانه تصرف یعنی رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و رفع مزاحمت بررسی شده اند

 دعاوی سه گانه تصرف یعنی رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و رفع مزاحمت بررسی شده اند.

بررسی دعاوی سه گانه تصرف:

1.رفع تصرف عدوانی

2.رفع ممانعت از حق

3.رفع مزاحمت

*دعاوی رفع تصرف عدوانی:

برای طرح این دعوی 3 رکن لازم است.

1.سبق تصرف خواهان (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)

2.لحوق تصرف خوانده (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)

3.عدوانی بودن تصرف خوانده (تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)

*دعاوی رفع ممانعت از حق:

موضوع این دعوی، حمایت از استفاده از یک ملک، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.

دعاوی رفع مزاحمت:

اگر شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه تصرف:

1. هر سه غیر منقول است.

2. هر سه غیر منقول اعتباری است.

3. در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم، بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم.

4. این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.

دعاوی طاری در دعاوی سه گانه تصرف:

1. فقط امکان ورود ثالث اصلی راه دارد.

2. دعوای جلب ثالث راه ندارد.

3. طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان پذیر است.

منبع : باشگاه خبرنگاران