مروزر زمان در جرایم کیفری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات می شود

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات می شود.

مرور زمان در جرایم کیفری مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱- مرور زمان تعقیب= (ماده ۱۰۵ مصوب ۹۲/۲/۱)

جرایم تعزیری درجه ۱

(حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی)

 جرایم تعزیری درجه ۲

(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای ۱۵ سال)
 
جرایم تعزیری درجه ۳

(حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای ۱۵ سال)

جرایم تعزیری درجه ۴

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت ۱۰ سال

جرایم تعزیری درجه ۵

(حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممن. عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه) با انقضای مدت ۷ سال

جرایم تعزیری درجه ۶

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت ۵ سال

جرایم تعزیری درجه ۷

(حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه) با انقضای مدت ۵ سال

جرایم تعزیری درجه ۸

(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت ۵ سال

۲- مرور زمان شکایت:

وفق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲/۲/۱ در جرائم تعزیری قابل گذشت: هرگاه متصرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

۳- مرور زمان مجازات

مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:

در جرایم درجه ۱ و ۲ و ۳ با انقضای مدت ۲۰ سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.

در جرایم تعزیری درجه ۴ با انقضای مدت ۱۵ سال

در جرایم تعزیری درجه ۵ با انقضای مدت ۱۰ سال

در جرایم تعزیری درجه ۶ با انقضای مدت ۷ سال

در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ با انقضای مدت ۵ سال

منبع : خبرگزاری میزان