زیر ساخت خانواده ، پیکره اقتصادی جامعه

درجلسه استیضاح وزیر اقتصاد بحثهای زیادی مطرح بود ، انچه از درجه اهمیت برخوردار بود این سخن وزیر بود که میگفت ؛وضع و اوضاع تا ده سال دیگر هم درست نمیشود، او در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر تو بهتر میزنی بستان بزن! البته که شنیدن این سخن ، که یادآور حکایتی از ملانصرالدین میباشد ،از یک وزیر ناصواب است ، اما ظاهرا او هم حق دارد بقول سعدی ؛

درجلسه استیضاح وزیر اقتصاد بحثهای زیادی مطرح بود ، انچه از درجه اهمیت برخوردار بود این سخن وزیر بود که میگفت ؛وضع و اوضاع تا ده سال دیگر هم درست نمیشود، او در بخش دیگری از سخنانش گفت :اگر تو بهتر میزنی بستان بزن! البته که شنیدن این سخن ، که یادآور حکایتی از ملانصرالدین میباشد ،از  یک وزیر ناصواب است ، اما  ظاهرا او هم حق دارد . بقول سعدی ؛

گنه کرد در بلخ  اهنگری *

به شوشتر زدند گردن مسگری*

اوضاع فاجعه بار اقتصادی موجود ،فقط معلول وضع مدیریتی کوتاه مدت وزیر فعلی نیست؛ اگر به ریشه یابی ان بپردازیم، باید اذعان کنیم که شرط پیشرفت اقتصادی یک کشور و رفع مشکلات ناشی از ان ،فقط تغییرات مربوط به روساختارهای اقتصادی نیستند، بلکه لازمه پیشرفت اقتصادی هر کشور، توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم ان کشور و تقویت نهاد خانواده و صد البته تغییرات سیاسی متناسب با ان و هماهنگی با اقتصاد جهانی است.

افلاطون گفته بود: شرط مدیریت صحیح اقتصادی ،توسعه مدیریت اقتصاد خانواده است . اگرچه این سخن مربوط به جامعه ساده زمان او بوده اما همچنان مبنای نظریات مربوط به توسعه میباشد. ارسطو هم میگفت :جامعه اتن مریض است و مرض ان جهل است. بنظر ما دولت در زمینه اگاهی بخشی افراد جامعه و تقویت زیرساخت خانواده و اگاهی بخشی به نهاد خانواده در بیشتر زمینه ها ، بسیار ضعیف عمل کرده است؛ در خانواده ایرانی هنوز نسبت به مدیریت دخل و خرج و توجه به هماهنگی نیاز خانواده و جامعه و تاثیر  و تاثر متقابل هر یک بر دیگری اگاهی بخشی لازم صورت نپذیرفته است و مدیریت اقتصادی خانوار که همه سازمان اقتصادی یک کشور در خدمت ان و برای ان هستند، بسیار ضعیف میباشد . استیضاح این وزیر و به زیر کشیدن آن وزیر ، تا زمانیکه موانع و مشکلات ساختاری فرهنگی ،اجتماعی  و سیاسی مرتفع نگردند ،مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه انچه به نظام کلی یک جامعه کمک میکند فقط اموزش است و اموزش.

شیرزاد حیدری شهباز