آیین‌نامه « شورای عالی سینما»

آیین‌نامه « شورای عالی سینما»

آیین‌نامه « شورای عالی سینما»

شماره۱۰۹۴۱۰
                
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی
شورای عالی سینما در دومین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ آیین‌نامه « شورای عالی سینما» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده۱ـ « شورای عالی سینما» متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۹۳۴/۴۵۱۷۵ مورخ۲۴/۷/۱۳۸۹ هیئت وزیران، به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مرجع سینمای کشور تشکیل می‌گردد.
ماده۲ـ اهداف مورد انتظار از تشکیل « شورای عالی سینما» عبارت است از:
الف ـ اعمال سیاست‌های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط در چهارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی
ب ـ مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
پ ـ پیشرفت همه‌جانبه کمی و کیفی توانمندی‌های ملی در عرصه سینما
ت ـ پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران
ث ـ تقویت مولفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی ـ ایرانی
ج ـ رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما
چ ـ حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی
ح ـ ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین‌المللی
خ ـ گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما و پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات مخاطبان
د ـ افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین، موضوعات و سوژه‌های ارزشمند
ذ ـ تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش سینمایی در کشور متناسب با رویکردها و جهت‌گیری‌های پیشرفت سینما در ایران اسلامی
ر ـ شنـاسایی و پرورش استعـدادهای جدید و تربیـت نیروهـای متخـصص و متـعهد به ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور
ماده۳ـ وظایف « شورای عالی سینما» عبارت است از:
الف ـ تصویب سیاست‌های کلان سینمای ایران
ب ـ تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
پ ـ تصویب برنامه‌های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی
ت ـ تصویب شیوه‌های حمایت از توسعه شهرک‌ها، پردیس‌ها و فضاهای سینمایی
ث ـ ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تامین کالاها، خدمات و فعالیت‌های سینمایی
ج ـ تصویب طرح‌های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم
چ ـ پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع ذی‌ربط
ح ـ اتخاذ راه‌کارهای مناسب و اصلاح زیرساخت‌ها به منظور بهبود شیوه‌های آموزش و تربیت سینماگران متعهد
خ ـ تصویب برنامه‌های حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و دستیابی به فناوری‌های روز در حوزه صنعت سینما
ماده۴ـ جلسات « شورای عالی سینما» با حضور رییس یا نایب رییس و حداقل دوسوم اعضا رسمیـت‌یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تایید رییس‌جمهور اتخاذ می‌گردد.
ماده۵ ـ تصمیمات « شورای عالی سینما» با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، پس از تایید رییس‌جمهور، توسط رییس جلسه شورای عالی ابلاغ گردیده و حسب مورد در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.
ماده۶ ـ جلسات « شورای عالی سینما» حداقل هر سه ماه یک‌بار به دعوت دبیر شورای عالی تشکیل می‌گردد. دستور جلسات با هماهنگی رییس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می‌گردد.
ماده۷ـ به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی، « کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی)
ب ـ معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی)
پ ـ هفت (۷) نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما
ت ـ سه (۳) نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته‌شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما
ماده۸ ـ « کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروه‌ها با پیشنهاد رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
ماده۹ـ به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی حسب‌نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش‌نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی، بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی، دبیرخانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
ماده۱۰ـ رییس دبیرخانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و حکم نایب رییس شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می‌گردد.
ماده۱۱ـ پس از تشکیل « سازمان سینمایی کشور»، عبارات « رییس سازمان سینمایی کشور» و « سازمان سینمایی کشور» در این آیین‌نامه به ترتیب جایگزین عبارات « معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و « معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» خواهد گردید.
ماده۱۲ـ این آیین‌نامه در دومین جلسه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه « شورای عالی سینما تصویب» و در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده است.