در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟

در برخی موارد ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود.

 در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟ در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود:
 
الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.
 
ب) تعارض اسناد مالکیت در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.
 
ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.
 
د) در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.
 
ه) در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧قانون ثبت اسناد و املاک)


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/162327/در-چه-مواردی-ابطال-یا-اصلاح-سند-با-حکم-دادگاه-انجام-می-شود؟/